Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2016 poz. 380),Klient ma prawo złożyć reklamację, jeżeli dostarczony mu Towar ma ujawnioną wadę fizyczną (jest niezgodny z umową) lub prawną.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową kupna-sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
4.  Sprzedany Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
5.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania TowaruKlientowi.
8.  Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (co oznacza, że toSprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta). W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy 12 a 24 miesiącem od daty wydania towaru, to na Kliencie ciąży obowiązek wykazania, że wada Towaru istniała w momencie zakupu.
9.  W przypadku wad prawnych Towaru, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
10. Zgłoszenie reklamacjiprzezKlienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru wraz zopisem reklamacji oraz dowodem zakupu Towaru na adres siedziby Sprzedawcy, tj.Izo-Tom Tomasz Hoffmann,43-100 Tychy,ul.Zwierzyniecka 80a.Klient ma możliwość skorzystania z Formularza reklamacyjnego (nie jest to obowiązkowe – zgłoszenie reklamacyjne można sformułować samodzielnie).
11. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, wskazać  żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową kupna-sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, a nadto podać dane kontaktowe.
12.  O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
13.  Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
14. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższymi postanowieniami usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
15. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
16. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądaćrównież wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umowąTowaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
17.Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
18. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.
19. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

kontakt

 

HOFFIE
Ul. Zwierzyniecka 80a
43-100 Tychy
tel.: +48 693 558 499
e-mail: sales@hoffie.pl

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 20 - 1 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Inpost Przelewy24