Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez serwis ambasadaprezentow.pl jest Tomasz Hoffmann, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Izo-Tom Tomasz Hoffmann ,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a,
2. Udostępnione przez Klienta Sklepu Internetowego dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień, w celu utworzenia konta w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu, rozpatrywania reklamacji i zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia od umowy a nadto w celu przekazywania informacji marketingowych, w tym przesyłania klientowi drogą elektroniczną informacji handlowych, po wyrażeniu przez Klienta zgody na ich otrzymywanie.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 2014 r., poz. 1182, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U z 2013 r., poz. 1422. Wszelkie dane zgromadzone są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane udostępniane bez zgody Klientów żadnym innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.
5.  Dane jakie zbierane są podczas dokonywania transakcji zakupu to imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
6.  Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. 
7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili, korzystając w tym celu z odpowiednich zakładek na stronie internetowej Sklepu lub kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.
9.  Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
10. Informacje o niektórych zrachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej w formie logów serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Dane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane w logach serwera są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

Polityka plików cookies

1. Serwis hoffie.pl może wykorzystywać pliki Cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym internauty, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.Pliki Cookies mają na celu podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Klientów dzięki przechowywaniu ich preferencji poruszania się po Serwisie.Pliki te służą m. in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

2.  Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika.
3.  Stosowane w Sklepie Internetowym pliki Cookies są bezpieczne i nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia, nie zmieniają jego konfiguracji ani ustawień zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania.
4.  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików Cookies co oznacza, że klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu. Klient może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (opcje ustawień oprogramowania przeglądarki internetowej). Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku naurządzeniu. Klient może również za każdym razem usuwać pliki Cookies ze swojego urządzenia.
5.  Ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików Cookies na urządzeniu Klienta w ustawieniach przeglądarki internetowej może negatywnie wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych opcji oferowanych przez Sklep Internetowy bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
6.  Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:
- sesyjne – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu internauty, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
- stałe – to pliki pozostające na urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez internautę.

Regulamin Sklepu Internetowego hoffie.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego hoffie.pl,prowadzonego przez Tomasza Hoffmann, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Izo-Tom Tomasz Hoffmann pod adresem ul. Zwierzyniecka 80a, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 646-257-08-93,  zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej sales@hoffie.pl
  • telefonicznie pod numerem + 48 693-558-499.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 5. Dokonując zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, ustalenia jej treści oraz prawidłowej realizacji zamówienia i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

II. Oferta Sklepu Internetowego

 1. Przedmiotem transakcji są Towary przedstawione na stronie www.hoffie.pl w dacie składania zamówienia.
 2. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką).
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które uzależnione są od opcji dostawy i sposobu płatności. Koszty dostawy obciążają Klienta.
 4. Przedstawiona oferta sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 k.c.

 

III. Złożenie Zamówienia i Rejestracja konta Klienta

 1. Zamówienie może zostać złożone po wybraniu produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz umieszczeniu go w Koszyku. Klient ma możliwość powrócić do wybierania kolejnych Towarów albo przejść do finalizacji Zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do zamówienia”.
 2. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym może dokonać rejestracji konta bądź dokonać zakupów bez rejestracji.
 3. Rejestracja konta Klienta w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 4. Rejestracja konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię i nazwisko, telefon, adres e-mail i hasło. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto poprzez zgłoszenie Sprzedawcy takiego żądania lub poprzez wybranie stosownej opcji w ustawieniach konta Klienta.
 5. Przechowywane dane w bazie danych Klientów mają na celu ułatwienie Klientowi w przyszłości dokonywanie zakupów w Sklepie.
 6. Dokonanie zakupów bez rejestracji wymaga podania niezbędnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, telefon, adres E-mail) danych adresowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
 7. Klient podaje, czy domaga się doręczenia faktury VAT do zamówienia. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, konieczne jest podane danych: nazwa na fakturze, NIP, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowym miejscowość.
 8. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, a następnie sposobu płatności, wybierając odpowiednią pozycję do wyboru z listy.
 9. Klient dokonuje akceptacji warunków zakupu, tj. akceptacji Regulaminu zakupów w sklepie ambasadaprezentow.pl oraz Politykę Prywatności.
 10. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Zamawiam i Płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym warunkami odstąpienia od umowy i jest jednoznacznie z obowiązkiem zapłaty za zamówiony Towar.
 11. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Klienta podany w Zamówieniu).
 12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest tożsame z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 13. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku, przy czym zamówienia złożone w niedziele i święta akceptowane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

 

IV. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacjiZamówienia (za wyjątkiem Zamówień „za pobraniem”)jest dokonanie płatności za zamówiony Towar. Brak wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia skutkowało będzie anulowaniem Zamówienia.
 2. W przypadku dokonania zakupu Towaru przy płatności „za pobraniem”, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Towary dostępne w magazynie wysyłane są do dwóch dni roboczych od chwili uiszczenia należności przez Klienta (decyduje data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) lub od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji – w przypadku dokonania zakupu Towaru przy płatności „za pobraniem”.
 4. Brak Towaru w magazynie może skutkowaćwydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i wówczas będzie mógł podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na wydłużenie czasu oczekiwania, domagać się częściowej realizacji Zamówienia bądź anulować całośćZamówienie (uiszczone należności tytułem ceny sprzedaży zostaną niezwłocznie zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta).
 5. Do każdej przesyłki wraz z Towarem Sprzedawca doręcza potwierdzenie zakupu Towaru w postaci paragonu lub faktury VAT (w zależności od wybranej przez Klienta opcji).


V. Formy płatności

Klient może dokonywać płatności za kupiony Towar wybierając jedną z następujących form płatności:

 1. „Przelew bankowy”– wpłaty dokonywanena konto Sprzedawcy w SANTANDER( dawniej BZWBK) 60 1090 1652 0000 0001 3016 6859 (w tytule przelewu należy wskazać numer Zamówienia).
 2. „E-przelew” - płatność internetowa dokonana za pośrednictwem Przelewy24 dawniej DotPay.pl.
 3. „Za pobraniem” –płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier.
 4. „Odbiór osobisty” płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w jednym z czterech sklepów stacjonarnych.

 

VI. Dostawa Towaru

 1. Dostawy Towarów realizowane są na terenie Polski.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera InPost lub za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost.
 3. Koszty dostawy obciążają Klienta i uzależnione są od wybranej formy płatności i opcji dostawy:
  • płatność "z góry" - InPost - przesyłka kurierska - 20,00 zł
  • płatność „za pobraniem” - InPost - przesyłka kurierska - 25,00 zł
  • płatność "z góry" - InPost - Paczkomaty -  18,00 zł
  • odbiór osobisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru- 0,00 zł
 4. Przy zamówieniach powyżej 300 zł brutto (przy płatności z góry) Sprzedawca nie pobiera dodatkowych kosztów dostawy.
 5. Odbiór osobisty Towarów możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru ze sprzedającym.

VII. Odstąpienie od umowy - Zwrot Towarów

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy i zwrócić kupiony Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy przesyłki (tj. od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta – inna niż przewoźnik – weszła w posiadanie Towaru).Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej (pismo przesłane na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sales@hoffie.pl).  Klient ma możliwość skorzystania z Formularza odstąpienia od umowy (nie jest to obowiązkowe – oświadczenie o odstąpieniu od umowy można sformułować samodzielnie).
 3. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić TowarSprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Zwracany Towar należy odesłać przesyłką na adres: Sprzedawcy, tj. Izo-Tom Tomasz Hoffmann,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a.
 9. Klient ponosi koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy, w tym koszty należytego zabezpieczenia Towaru przy przesyłce.
 10. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę Towaru).
 11. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  oświadczeniaKlienta o odstąpieniu od umowy.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba żeKlient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. zm.).

 

VIII.Reklamacja Towarów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2016 poz. 380),Klient ma prawo złożyć reklamację, jeżeli dostarczony mu Towar ma ujawnioną wadę fizyczną (jest niezgodny z umową) lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową kupna-sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedany Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 8. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (co oznacza, że to Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta). W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. 12 miesiącem od daty wydania towaru, to na Kliencie ciąży obowiązek wykazania, że wada Towaru istniała w momencie zakupu.
 9. W przypadku wad prawnych Towaru, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 10. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru wraz z opisem reklamacji oraz dowodem zakupu Towaru na adres siedziby Sprzedawcy, tj.Izo-Tom Tomasz Hoffmann,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a.Klient ma możliwość skorzystania z Formularza reklamacyjnego (nie jest to obowiązkowe – zgłoszenie reklamacyjne można sformułować samodzielnie).
 11. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, wskazać  żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową kupna-sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, a nadto podać dane kontaktowe.
 12. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 13. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 14. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższymi postanowieniami usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 15. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 16. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać również wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umowąTowaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 17. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 18. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.
 19. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 

IX. Gwarancja Towaru

Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane Towary.

 

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez serwis hoffie.pl jest Tomasz Hoffmann, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Izo-Tom Tomasz Hoffmann,43-100 Tychy,ul. Zwierzyniecka 80a
 2. Udostępnione przez Klienta Sklepu Internetowego dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień, w celu utworzenia konta w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu, rozpatrywania reklamacji i zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia od umowy a nadto w celu przekazywania informacji marketingowych, w tym przesyłania klientowi drogą elektroniczną informacji handlowych, po wyrażeniu przez Klienta zgody na ich otrzymywanie.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U z 2014 r., poz. 1182, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U z 2013 r., poz. 1422. Wszelkie dane zgromadzone są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane udostępniane bez zgody Klientów żadnym innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.
 5. Dane jakie zbierane są podczas dokonywania transakcji zakupu to imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
 6. Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. 
 7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili, korzystając w tym celu z odpowiednich zakładek na stronie internetowej Sklepu lub kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.
 9. Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 10. Informacje o niektórych zrachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej w formie logów serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Dane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane w logach serwera są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.

 

XI. Polityka Plików Cookies

 1. Serwis ambasadaprezentwow.pl może wykorzystywać pliki Cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym internauty, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.Pliki Cookiesmają na celu podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Klientów dzięki przechowywaniu ich preferencji poruszania się po Serwisie.Pliki te służą m. in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 2. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika.
 3. Stosowane w Sklepie Internetowym pliki Cookies są bezpieczne i nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia, nie zmieniają jego konfiguracji ani ustawień zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania.
 4. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików Cookies co oznacza, że klient wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu. Klient może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (opcje ustawień oprogramowania przeglądarki internetowej). Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku naurządzeniu. Klient może również za każdym razem usuwać pliki Cookies ze swojego urządzenia.
 5. Ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików Cookies na urządzeniu Klienta w ustawieniach przeglądarki internetowejmożenegatywnie wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych opcji oferowanych przez Sklep Internetowy bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 6. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:
  • sesyjne – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu internauty, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe – to pliki pozostające na urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez internautę.

 

XII. Rozstrzyganie ewentualnych sporów

 1. W przypadku pojawienia się ewentualnych sporów na tle realizacji umów kupna-sprzedaży, Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Spory sądowe wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem  będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w niniejszym regulaminie mogą uleć zmianie, oczym Sklep Internetowy poinformuje użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 10 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.hoffie.pl. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
 2. www.hoffie.pl jest domeną stanowiącą własność Tomasz Hoffmann, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Izo-Tom Tomasz Hoffmann,
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2016 poz. 380)oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. zm.).

kontakt

 

HOFFIE
Ul. Zwierzyniecka 80a
43-100 Tychy
tel.: +48 693 558 499
e-mail: sales@hoffie.pl

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 19 - 5 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Inpost Przelewy24